První kód

Úvodní kód bude nejčastějším prvovýtvorem všech začínajících programátorů. Jedná se o výpis textu “Hello world”.

Spustíme libovolný editor a vytvoříme soubor index.php s následujícím kódem:

<?php
// Výpis Hello world
echo 'Hello world';
?>

Rozbor kódu

První řádek obsahuje označení začátku jazyka PHP. Lze používat i zkrácená verze <?.

Na druhý řádek jsem umísti komentář. Ty se používají pro lepší čitelnost a porozumění kódu. Vše mezi dvěma lomítky a koncem řádku může být v kódu, ale nijak se do výpisu neprojeví. Jedná se o jednořádkový komentář.

Třetí řádek je samotným kódem našeho programu. Konkrétně zde se jedná o příkaz “echo”,  který vypíše následující řetězec znaků, který je označený uvozovkami. Každý příkaz musí být ukončený středníkem!

V jazyce PHP je možno používat 2 typy uvozovek – jednoduché a dvojité. Rozdíl mezi nimi je takový, že jednoduché uvozovky (‘) vypisují text rovnou, zatímco dvojité uvozovky (“) nejprve doplní možné proměnné – viz níže.

Poslední řádek je ukončením jazyka PHP.

Ukončení jazyka není povinné, pokud za příkazy už nic dalšího není. Konec souboru automaticky ukončuje jazyk PHP.

Proměnné

Programování by nemohlo být bez “proměnných”. Stejně tak, jako se v matematice řeší rovnice pro neznámou x, tak i v programování si tuto neznámou můžeme označovat. Tuto proměnnou označujeme $ a následuje název proměnné.

Proměnné mohou mít několik typů, ale díky tomu, že PHP je dynamický jazyk, tudíž nemusíme přesně definovat o jaký typ proměnné se jedná.

<?php
// Řetězec (string)
$string = 'Hello world';

// Celé číslo (int)
$inteager = 15;

// Desetinné číslo (float)
$float = 3.14;

echo $string; // Hello world
echo $inteager; // 15
echo $float; // 3.14

Proměnné se dají spojovat tečkou ( . ). S číselnými proměnnými se dá pracovat stejně jako s “neznámými” v matematice – můžeme sčítat, odčítat atd.

<?php
// Spojování řetězců
$word1 = 'Hello';
$word2 = 'world';
echo $word1 . ' ' . $word2; // Hello world

// Matematika 
$x = 8;
$y = 6;
$soucet = $x + $y;
$rozdil = $x - $y;
$soucin = $x * $y;
$podil = $x / $y;
$modulo = $x % $y; // Zbytek po celociselnem deleni

echo $soucet; // 14
echo $rozdil; // 2
echo $soucin; // 48
echo $podil; // 1.3333333333333
echo $modulo; // 2

Názvy proměnných bychom měli vybírat tak, aby z nich bylo jasné, k čemu se proměnná používá (doporučuji používat anglická slova). Měli bychom používat na začátku vždy malá písmena, aby se nám názvy nepletli s názvem tříd, se kterými se seznámíme později. Chceme-li víceslovný název, pak použijeme například tzv. velbloudí konvenci – název se napíše dohromady tak, že každé slovo začíná velkým písmenem.

Následující kapitola